۳۳

درصورت درمان نشدن فتق دیسک چه عواقبی در انتظار بیمار است؟