آیا واقعاً بیورزونانس کار می کند؟

بیورزونانس یک روش غیر تهاجمی است که شامل قرار دادن الکترود روی پوست شما برای تشخیص و درمان بیماری های انسان است.  الکترودها به دستگاه بیکام متصل می شوند که طول موج انرژی از بدن شما را بررسی می کند و با بازگرداندن تعادل مطلوب ، فرکانس های بد را خنثی می کند.

 

بیورزونانس درمانی

درمانگران این حوزه ادعا می کنند قادر به تشخیص انواع مختلفی از بیماریها و اعتیاد هستند. برخی درمانگران نیز ادعای بهبود بیماری ها با استفاده از این روش بدون دارو و از طریق تغییر «بیورزونانس» سلولی و معکوس نمودن