پایان دردها با ارتوکین تراپی

سیستم درمانی منحصر به فرد ارتوکین روشی برای درمان درد مفاصل و کمر و همچنین صدمات تاندون یا عضلات بدون نیاز به دارو و سایر مواد خارجی است. این روش کاملاً بیولوژیک است و فقط از پروتئین های خود بدن و فاکتورهای بهبود طبیعی استفاده می نماید.

فرایند درمانی ارتوکین با کشیدن خون از ورید شروع می شود. خون تحت شرایط خاص پردازش می شود. سرم بدست آمده از این فرآیند به ناحیه دردناک بیمار از طریق تزریق بازگردانده می شود.

ارتوکین تراپی از سال ۱۹۹۷ مورد استفاده قرار گرفته است. صدها