ارتوکین تراپی چیست؟

ارتوکین تراپی به عنوان یکی از مؤثرترین و همه جانبه ترین تکنیک های بیولوژیکی شناخته شده است که مانع فرآیند التهابی و درد همراه با بیماری های تحلیل برنده مفاصل و آسیب های مفصلی می شود. در ادامه این مقاله به بررسی ارتوکین تراپی و تاثیرات آن می پردازیم.

ارتوکین تراپی چیست؟

ارتوکین تراپی روشی مدرن برای درمان بیماری های مفاصل و درد مربوط به دیسک است. نوعی پروتئین از دسته سیتوکین ها، به نام اینترلوکین-۱ (IL-1) مسئول بیماری های مفصلی ناشی از التهاب است. درمان شامل تزریق مفصلی مهارکننده بیولوژیک اینترلوکین