ارزیابی بیومکانیکال ۲۰۲۱

ارزیابی بیومکانیکال شامل معاینه اندام های تحتانی، بررسی ساختار، نقاط قوت و ضعف آن ها است. پا یک عضو در بدن با ساختار بسیار پیچیده است. هر پا از ۲۸ استخوان مختلف، ۲۱۴ رباط و ۳۸ ماهیچه تشکیل شده است که به ما کمک می کند که هر روزه با پاهایمان قدم زده و وزن بدنمان را با آن ها حفظ کنیم.

در ارزیابی بیومکانیکال علاوه بر پاها، لگن و زانو و رابطه بین آن ها ارزیابی می شود. ارزیابی اندام های تحتانی بسیار مهم است. زیرا این اندام ها به