آسیب های متعدد رباط زانو و رویکرد در دررفتگی زانو

تعریف:

در صورت آسیب دیدن دو یا چند رباط زانو ، صدمات متعدد رباط در نظر گرفته می شود. تنها استثنا در این مورد ، صدمات رباط صلیبی قدامی و رباط جانبی داخلی است که پیش بینی و درمان آن بسیار متفاوت است. جراحات باقی مانده باید به عنوان دررفتگی زانو در نظر گرفته شود که بیشتر آنها بطور خودبخودی کاهش می یابد.

ویژگی های اپیدمیولوژیک:

صدمات متعدد رباط می تواند بعد از آسیب های کم انرژی یا پرانرژی ایجاد شود. صدمات کم انرژی اغلب در هنگام ورزش رخ می دهد ، خطر