آسیب عصب اولنار ۲۰۲۱

عصب اولنار یکی از اعصاب اصلی اندام فوقانی است. عصب ها ساختارهایی هستند که اطلاعات را از مغز به محدوده بدن شما می رسانند و همچنین می توانند پیام ها را به مغز بازگردانند. اعصاب اندام فوقانی اطلاعات مهمی در مورد آنچه که می توانید احساس کنید و حرکاتی که مغز از بدن می خواهد انجام دهد را حمل می کنند.
وقتی عملکرد عصب دچار اختلال می شود، ممکن است فرد درد، ضعف و احساسی غیرطبیعی را تجربه کند.
عصب اولنار یکی از اعصاب اصلی اندام فوقانی است. عصب اولنار از طریق