روماتیسم مفصلی ۲۰۲۱

آرتریت روماتوئید یا روماتسیم مفصلی نوعی التهاب مفاصل است و باعث التهاب غشای داخلی (سینوویوم) و / یا سایر ارگان های داخلی می شود. خط مفصل ضخیم تر می شود و ممکن است باعث حرارت در مفصل ، تورم و درد شود. آرتریت روماتوئید یک بیماری مزمن است که سال ها ادامه دارد. روی بسیاری از مفاصل مختلف بدن تأثیر می گذارد. به غضروف ، استخوان و ساختارهای مفاصل آسیب می رساند.

علت آرتریت روماتوئید هنوز مشخص نیست و بیماری در افراد مختلف متفاوت است. این می تواند بر همه، از