استئونکروز زانو

استئونکروز زانو

استئونکروز، بیماری ای است که با اختلال در گردش خون، منجر به نکروز و مرگ بافت های استخوانی می شود. استئونکروز زانو به دو بخش جداگانه تقسیم می شود:

استئونکروز خودبه خودی زانو یا SPONK
استئونکروز ثانویه زانو

هم چنین استئونکروز پساتراتروسکوپی، فرم نادر دیگری از استئونکروز زانو است که بر روی بیماران تحت عمل جراحی زانو تاثیر می گذارد.

 

در استئونکروز، خونریزی و تورم بین غضروف و استخوان سابکاندرال گسترش یافته و منجر به فروپاشی بافت ها می شود. در نهایت این عمل موجب اختلال در عملکرد زانو شده و سبب بروز