سندرم تونل کارپال (نشانگان مجرای مچ دستی) ۲۰۲۱

سندرم تونل کارپال

اگر در دست خود احساس کرختی، ضعف یا مورمو شدن می کنید از پزشک خود بخواهید شما را برای یافتن نشانه های سندرم تونل کارپال (carpal tunnel syndrome) معاینه کند. سندرم تونل کارپال یا نشانگان مجرای مچ دستی، مشکلی است که به علت فشار به عصب مدیان هنگام عبور از درون تونل مچ دستی ایجاد می شود. تونل کارپال، لوله ای در مچ است که عصب میانی در آن قرار دارد. این عصب به انگشت اشاره، انگشت میانی، انگشت شست و قسمتی از کف دست که به این