تزریق استروئید اپیدورال (ESI)

بررسی اجمالی

تزریق استروئید اپیدورال (ESI) روشی حداقل تهاجمی است که می تواند به کاهش درد ناحیه گردن، دست، کمر و پا به دلیل التهاب اعصاب نخاع ناشی از تنگی کانال نخاعی یا فتق دیسک کمر کمک کند. داروها به فضای اپیدورال تزریق می شوند. اپیدورال منطقه ای پر از چربی است که بین استخوان و کیسه محافظ اعصاب نخاعی قرار دارد. تسکین درد ممکن است چندین روز یا حتی سالها ماندگار باشد. هدف از تزریق استروئید اپیدورال کاهش درد به منظور بازگشت به فعالیت های روزانه و برنامه فیزیوتراپی است.

تزریق