چرخش قدامی لگن ۲۰۲۱

چرخش قدامی (رو به جلو) لگن:

در واقع چرخش قدامی لگن درست تعریف و درک نشده است.
برای درک بهتر این وضعیت باید دانست که:
-غیرطبیعی نیست.
-یک تشخیص جهت شناخت درد نیست.
-باعث کمر درد نیست و در نتیجه نیاز به رفع آن نیست.

پس دقیقا چیست؟

این اصطلاح فقط لفظی برای اعلام وضعیت لگن است و به معنی داشتن عارضه ای خاص در فرد نیست.

برای بیشتر افراد (۸۵٪ از مردان و ۷۵٪ از زنان در یک مطالعه) داشتن چرخش لگن در حالت رو به جلو، موقعیتی “طبیعی” است. برخی حتی بیشتر اوقات لگن را در