آیا جراحی مهره های گردن درمانی برای بی حسی و درد در ناحیه دست به شمار می آید؟ ۲۰۲۱

مهره های گردن بالاترین مهره های ستون فقرات هستند. ستون فقرات در امتداد کمر ادامه داشته و ریشه های عصبی را در سراسر بدن منتشر می کند. تقریبا ریشه تمام درد های عصبی بدن از جمله بی حسی و درد در ناحیه دست را می توان در قسمت خاصی از ستون فقرات جستجو کرد. در واقع درد های عصبی قسمت های مختلف می توانند به دلیل بروز اختلالی در بخشی از ستون فقرات به وجود آمده باشند.

بی حسی و درد در ناحیه دست ممکن است ناشی از اختلالی در مهره های