چه نوع آرتریتی دارید؟

۱۰۰ نوع درد مفاصل

آرتروز، التهاب مفاصل است که ناتوان کننده بوده و باعث درد مفاصل می شود. بیش از ۱۰۰ نوع ورم مفاصل و شرایط مختلف وجود دارد.

به گفته بنیاد آرتریت، آرتریت بیش از ۵۰ میلیون بزرگسال و ۳۰۰۰۰۰ کودک را در آمریکا درگیر می کند.  علل و گزینه های درمانی موجود در هر نوع بیماری ورم مفاصل متفاوت است.

برای یافتن بهترین راهکارهای درمانی و مدیریتی ، تعیین نوع آرتریت شما مهم است. این مقاله را بخوانید تا در مورد انواع و تفاوت های آنها بدانید.

استئوآرتریت (OA)

استئوآرتریت که به آن آرتریت دژنراسیون