۴ حرکت ورزشی برای بهبود درد عضلات چرخاننده شانه ۲۰۲۱

آسیب شانه ممکن است بسیار دردناک بوده و به آهستگی  التیام پیدا کند. اما انجام بعضی از حرکت های ورزشی می تواند بهبود درد را تسریع کند.

آسیب عضلات چرخاننده شانه چیست؟

عضلات چرخاننده شانه (روتاتور کاف) مجموعه ای از چهار ماهیچه هستند که شانه را ثابت نگه می دارند و به آن اجازه حرکت می دهند.

رایج ترین صدمات روتاتور کاف،  گیر افتادگی و پارگی است. گیر افتادگی زمانی اتفاق می افتد که روتاتور کاف متورم شود و فضای بین بازو و استخوان شانه را تنگ کند. فشار عضلانی یا صدمات دیگری