پارگی رباط صلیبی قدامی در مفصل زانو ۲۰۲۱

علائم پارگی رباط صلیبی قدامی چیست؟

رباط صلیبی قدامی رباطی است که پای بالایی را به پای پایینی وصل می کند و پایداری زانو را فراهم می کند. رباط صلیبی قدامی یک رباط عمیق است که هنگام لمس آن در وسط زانو نمی توانیم آن را احساس کنیم. پارگی رباط صلیبی قدامی ممکن است باعث ایجاد درد و صدا شود. بعد از پارگی ، احساس پوچی در زانو آغاز می شود و نمی توان زانو را کنترل کرد. در بسیاری از ورزش ها ، به ویژه  فوتبال ، بسکتبال و والیبال