بیورزونانس درمانی ۲۰۲۱

بیورزونانس درمانی یک روش درمانی بیوفیزیکی است که با طیف نوسان الکترومغناطیسی خود بیمار کار می کند.  این بدان معنی است که این روش از اطلاعات مربوط به نوسانات خاص بیمار و مواد خاص استفاده می کند.

روش درمانی زیستی از زمینه انرژی بدن شما استفاده می کند.  بدن شما (اندام ها ، سلول ها ، بافت ها و غیره) نوسانات الکترومغناطیسی را تابش می کند.  تجهیزات بیورزونانس این نوسانات را از طریق الکترودهای قرار داده شده بر روی بدن شما ثبت کرده و به صورت الکترونیکی نوسانات غیر طبیعی را