درمان مورتون نوروما

اغلب اوقات دردهای کوچک و مقطعی آنچنان که باید شخص را وادار به مراجعه به پزشک یا جستجو برای یافتن درمان یا حتی جستجو برای علت آن هم نمی کند؛ اما باید گفت این عارضه ها که به صورت روزمره امکان دارد وقت و بی وقت به سراغ شما بیاید باعث می شود که روز بدی را سپری کنید و به صورت مستمر احساس ناخوشایند یا بی حوصلگی مضاعف داشته باشید.

مورتون نوروما یکی از همین موارد است که در مواردی هرچند اندک ممکن است شما را برای لحظاتی از انجام